Ania Haie AH B044-01H MAKING WAVES – BRACELET – 16,5 – 18,5CM