Ania Haie B034-02H Rising Star – Bracelet 16,5 – 18,5cm