Ania Haie B034-02G Rising Star – Bracelet 16,5 – 18,5cm