Ania Haie Modern Circle – Bracelet 16,5 – 18,5cm AH B002-02G